NOVOSTI
OTVORENJE LOVA NA FAZANSKU DIVLJAČ I ZECA
Dana 12.10.2019. g., u Novom Vratečku okupilo se 30 članova i gostiju Lovačkog društva „Srna“ Gora na otvorenju lova na fazansku divljač i zeca.

U prekrasno sunčano jutro, lovnik Ferid Zukanović odradio je papirnati dio, popisao prisutne i utvrdio broj pasa ptičara. Nakon prozivke te davanja uputa za lov i sigurnosti u lovu, lovci su podijeljeni u dvije grupe te su na znak lovnika krenuli u lov.

Lovački psi, engleski seteri i oštrodlaki nijemci, školski su pretraživali živice, grmlja, zarasle livade te markirali divljač.

Po završetku lova, sudionici su se uputili u Goru, u lovački dom, gdje je odana počast divljači.

Uslijedilo je druženje uz lovački gulaš i prepričavanje doživljaja i anegdota iz lova.
OBAVIJEST SA UPUTAMA, NAKNADA ŠTETE 
ZAJEDNIČKO OTVORENO LOVIŠTE BROJ: III/128 „GORA“ 
LOVOZAKUPNIK: L.D. „SRNA“ Gora 
Gora 56, 44 250 Petrinja LOVNA GODINA: 2019/2020.  
 
 
Na temelju članka 77. točke 2. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj: 99/18) i Godišnjeg plana uobičajenih mjera za sprječavanje šteta od divljači na području Sisačko-moslavačke županije (KLASA:323-01/19-01/1, URBROJ: 2176/01-02-19-45) od 29. ožujka 2019. godine, lovačko društvo „SRNA“ Gora donosi, 
OBAVIJEST SA UPUTAMA 
 
OŠTEĆENIK JE DUŽAN NA PRIMJERAN NAČIN I NA SVOJ TROŠAK KAO DOBAR GOSPODAR PODUZETI MJERE, DOPUŠTENE RADNJE I ZAHVATE U SVRHU ZAŠTITE SVOJE IMOVINE OD NASTANKA TAKVE ŠTETE; 
- iz iskustava poljodjelaca vrlo djelotvorno pokazalo se ograđivanje električnim pastirima sa 2 ili 3 reda žice na visini 25-30 cm red od reda, pa se preporuča poljodjelcima da zaštite usjeve na taj način; 
- po određenim lovcima, lovočuvarima i lovnicima jednom tjedno obilaziti usjeve da se utvrdi da li su poljodjelci poduzeli mjere zaštite i na koji način; 
- lovozakupnik i sam obrađuje i održava remize za privlačenje divljači na te površine. 
- zakupnici i sami obrađuju i održavaju remize za privlačenje divljači na te površine. 

NAČIN DOJAVE, PROCJENE I NAPLATE ŠTETE 
Oštećenik koji ne poduzima mjere, dopuštene radnje i zahvate te ne dopusti lovoovlašteniku provođenje mjera kojima sprječava nastanak štete od divljači ili odstrani sredstva za sprječavanje štete, namjerno ošteti ili odstrani objekte koji služe za sprječavanje šteta NEMA PRAVO na naknadu štete koju prouzroči divljač. 
 
Dojava štete: 
vlasnici poljoprivrednih površina na kojima je počinjena šteta unatoč mjerama zaštite koju je vlasnik poduzimao štetu će osobno prijaviti Damiru Bunjanu (098/737-172), Milanu Kovačeviću (098/982-1321) ili Samiru Šabiću (098/136-4334) gdje će dobiti informacije i obrasce kojima ostvaruje pravo za naknadu štete počinjene od divljači na poljoprivrednim kulturama. 
Lovoovlaštenik će voditi evidenciju prijave šteta koja sadrži: 
- ime i prezime vlasnika poljoprivrednog zemljišta 
- dan, mjesec i godinu prijavljene štete 
- šteta učinjena na kulturi (vrsta kulture) 
- na svaku prijavu štete stranka je dužna predočiti dokument o vlasništvu korištenja poljoprivredne površine (izvod iz katastra za dotičnu parcelu, potvrde županijske komisije za raspolaganje državnim zemljištem – dodjela zemljišta ako je poljoprivrednik koristi, ili potvrdu općine ako je sklopio ugovor za zemljište – opća društvena imovina u vlasništvu općina) - NE STARIJI OD 6 MJESECI. 
 
PRAVO NA NAKNADU ŠTETE IMAJU ISKLJUČIVO POLJOPRIVREDNICI KOJI LOVOZAKUPNIKU PRAVOVREMENO PRIJAVE ŠTETU NA PROPISANIM OBRASCIMA POD UVJETOM DA SE PRIDRŽAVAJU GORE NAVEDENIH OBVEZA!  
 
U pogledu naprijed navedenog i poduzetog a u nemogućnosti rješavanja spora na terenu nadležan je redovni sud, članak 82. Zakona o lovstvu. 
 
Stručna osoba za provedbu L.G.O.
Vladimir Maretić

Predsjednik L.D. „ SRNA“ Gora  
Božidar Babić  
80. GODINA LOVAČKOG DRUŠTVA ”SRNA” GORA
Nakon intoniranja državne himne i minute šutnje za preminule lovce, predsjednik društva Božidar Babić se osvrnuo na proteklo razdoblje društva koje je osnovano davne 1938. godine. Društvo se održalo i nakon 2 svjetskog rata, a početkom 80. ih godina prošlog stoljeća kupuje zemljište na kojem se i sada nalazi lovačka kuća. Društvo danas broji člana 93 koji gospodare sa 7883 hektara lovišta u kojem ima svega osim jelenske divljači.  
.." Tijekom domovinskog rata, veliki dio lovišta bio je okupiran. Uništen je lovački dom, a s njim i veliki dio dokumentacije, tako da je teško doći do podataka iz prijeratnih dana. Divljač je isto tako devastirana. Članovi LD „Srna" Gora su naravno dali svoj doprinos obrani i oslobođenju okupiranog teritorija, odnosno svojih domova.  
Nakon oslobođenja, društvo je nastavilo sa svojim radom i zakupilo je zajedničko otvoreno lovište broj 34 Gora, a koje je kasnije dobilo novi, odnosno sadašnji naziv zajedničko otvoreno lovište broj III/128 Gora. Izrađeni su novi lovnogospodarski i lovnotehnički objekti, kako bi se prihranom, prehranom, čuvanjem, a i selekcijskim odstrjelom, povećao fond zdrave i otporne divljači. Prije 2 godine, odnosno 2016. je potpisan novi ugovor o zakupu lovišta do 2026. godine.  
U prvo vrijeme sjednice Izvršnog odbora su se održavale na raznim lokacijama u gradu Petrinji, da bi na temeljima, koji su jedino ostali nakon rata, započela izgradnja novog doma. Novi lovački dom je sredstvima članova i uz pomoć Grada Petrinje završen i kako možete vidjeti vrlo je lijep i funkcionalan i uklapa se u ovaj prekrasan okoliš." podsjetio je Božidar Babić .  
"Još jedna posljedica domovinskog rata u našem lovištu su minska polja i minski sumnjiva područja, kojih ima dosta, a možete ih vidjeti na karti gdje su označena crvenom bojom. Dio po dio se razminiravao, ali ih još uvijek ima.  
Nakon izgradnje novog lovačkog doma, izgrađena je streljana za glinene golubove, opremljena je hladnjača za čuvanje divljačine, napravljen prostor za guljenje divljači, asfaltirano dvorište, dom je priključen na gradski vodovod, uložen je veliki napor za povrat zemljišta, koje smo ponovo vratili u svoje vlasništvo. Isto tako izvršena je legalizacija lovačkog doma i popratnih objekata, postavljena je ograda i ulazna kapija. Plan je da se uredi parkirališni prostor, obnovi drvena kružna nadstrešnicu uz dom, te obnovi streljana za glinene golubove."..  
Na kraju službenog dijela svečane skupštine uručena su i odlikovanja Hrvatskog lovačkog saveza, priznanja za iskazanu aktivnost, nesebično zalaganje i doprinos stvaranju i razvoju društva, te priznanja za neprekidnih 50 godina rada u društvu.  
Na kraju svečanog dijela sjednice predsjednik LS SMŽ Vlado Kireta i sam član ove udruge, uručio je predsjedniku društva Plaketu HLS-a za 80. godina postojanja a ispred Lovačkog saveza Sisačko-moslavačke županije prigodne poklone.
BOŽIĆNI LOV U LD ”SRNA” GORA
Petrinja, Gora-Tradicionalni božićni lov koji već niz godina organizira Lovački savez Sisačko-moslavačke županije, ovaj put je održan 16.12.2017. godine, u lovištu LD ”Srna” Gora.  
Vremenske neprilike koje su počele već dan ranije obilnom kišom, pa mokrim snijegom, a koji je dodatno otežao već razmočene i dijelom potopljene prometnice u samom lovištu, nisu utjecale na odaziv za ovaj lov.   
Prije jutarnjeg postrojavanja na popisu je stala brojka na 110 lovaca, mahom gostiju iz lovačkih udruga iz županije, društava prijatelja , te nadležnih ministarstava.   
Ispred lijepog , novog objekta, božićni lov je počeo uz rogiste Lovačkog saveza SMŽ, te doručkom za sve goste uz prigodne poklone, dok su se domaćini mahom bavili organizacijom današnjeg lova.   
Pridošlim lovcima se u znak tople dobrodošlice obratio Vlado Kireta predsjednik Lovačkog saveza Sisačko-moslavačke županije, kojem je ovo matična udruga.   
U kratkim crtama je najavio današnji lov i prepustio riječ Božidaru Babiću, predsjedniku udruge te Štefi Radanoviću , lovniku Udruge. Kao i svake godine, pridošli lovci su mogli birati između lova na divlje svinje i sitnu divljač.  
Naravno, najveći broj se odlučio za lov na crnu divljač a tako su i formirane grupe.  
Na samo ulasku u lovno područje, veliko topljenje snijega i obilne kiše su poplavile dijelove prometnica i već to je najavljivalo teži i naporniji lov.   
Za današnji lov, domaćini su odredili pokazni dio lovišta koje ima ukupnu površinu gotovo 8000 hektara, nažalost još uvijek dobrim dijelom minsko sumnjivih i miniranih površina.  
Zatvoren je velik dio površine, dijelom na samoj šumskoj cesti, i dijelom u staroj rijetkoj šumi.  
Nakon gotovo tri sata, lov završava, i uz povratak slijedi i prebrojavanje odstrijeljene divljači. Lov je potvrđen i to je najvažnije , bez ikakvih nepredviđenih događaja.   
Uslijedio je povratak u lovačku kuću, i dok se čekalo na odstrijeljenu crnu divljač, fazanska štreka je već bila spremna. Prilično brzo, prije mraka, izvučena je i ostala divljač, tako da se u sam smiraj dana dala posljednja počast divljači, sretnim strijelcima uručene su trofejne grančice i s tim je završio radni dio lova. Uslijedilo je druženje do kasnih sati uz prigodnu muziku i lovačke delicije.
©2019 - LD  SRNA GORA
www.000webhost.com